AVÍS LEGAL SOBRE LES CONDICIONS D’ÚS, PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL PORTAL WEB DEL BANC DE TERRES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

1. Titularitat del lloc web

bancdeterres.dival.es és un domini en Internet de titularitat de l’Excma. Diputació Provincial de València, CIF P4600000F, amb seu i domicili social a València, plaça de Manises, núm. 4; CP 46003; telèfon: (34) 963 882 525; fax: (34) 963 882 914, adreça electrònica: labatliarespon@dival.es

2. Recomanacions d’accés

3. Objecte del lloc web

La Diputació Provincial de València, a través d’aquest espai web, posa a disposició dels ajuntaments adherits una plataforma per a gestionar el registre administratiu del banc de terres i facilitar el contacte entre els propietaris i les persones interessades a cultivar terres.

La plataforma permet la gestió de les parcel·les (alta, baixa, consulta) als municipis on s’ha creat un banc de terres i que han sol·licitat a la Diputació Provincial de València l’autorització per a l’ús d’aquesta aplicació informàtica.

4. Àmbit d’aplicació de les condicions d’ús

La participació en la plataforma web del Banc de Terres de la Diputació de València es regula per les presents condicions d’ús que vinculen totes les persones que participen en aquest lloc web. Qualsevol persona que hi desitge participar s’hi haurà de registrar, finalitat per la qual se li sol·licitarà l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

5. Termes i condicions d’ús

Es considera usuari del present lloc web qualsevol persona que accedisca al lloc i que l’utilitze. La condició d’usuari comporta l’acceptació total de les condicions establides en el present avís legal i de les especials que puguen establir-se per a determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquireixen el compromís d’ajustar la seua actuació a les condicions citades i observar allò que s’ha disposat per la normativa legal, com també a les instruccions i els avisos dels quals siga informat.

Quan siga necessària la utilització d’una contrasenya o un nom d’usuari per a accedir a algun contingut o servei d’aquest lloc web, l’usuari està obligat a mantindre’ls en secret i a fer d’aquests un ús diligent. En cas de pèrdua o d’utilització negligent de la contrasenya, l’usuari respondrà de la utilització que d’aquella hagen pogut fer terceres persones.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, serveis i qualsevol altre material d’aquest lloc web són propietat de la Diputació de València, llevat que s’especifique el contrari. Per tant, queda prohibida la seua còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mitjà, inclosos els mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, de gravació o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de la Diputació i, si és el cas, del propietari del copyright o els drets d’autor.

Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en aquest web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privacitat, de publicitat, i la resta de legislació sobre comunicació. Queda prohibida la utilització dels continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris. 

Els usuaris d’Internet que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar la informació continguda en aquest i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; no obstant això, aquesta autorització no comprén la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts, ni la seua instal·lació en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat per la Diputació de València. 

La Diputació de València no és responsable del mal ús que els usuaris facen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparega en el lloc o de tancar-lo sense avís previ.

 

La Diputació de València no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als quals es puga accedir mitjançant o a través d’enllaços situats en el lloc web de la Diputació. La Diputació informa que aquests links i enllaços que puguen aparéixer en el seu web només constitueixen una informació a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació i serveis en Internet sobre les matèries a què es refereixen, on el visitant podran, si és el cas, ampliar o complementar les dades oferides en aquest web, i adverteix expressament que això no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destinació i, per tant, declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals; en particular, el visitant declara conéixer que la Diputació no garanteix en cap manera les condicions i/o la correcta prestació dels serveis o la qualitat dels productes oferits a l’usuari, per tercers aliens a ella, als llocs web dels quals puga accedir-se mitjançant enllaços establits en qualsevol de les pàgines de la Diputació, per la qual cosa aquesta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc no ho serà de l’incompliment eventual per part d’aquests tercers de la normativa vigent i, particularment, d’aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i la protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal. 

La Diputació de València no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a la Diputació de València, o com a conseqüència d’ajusts o problemes tècnics propis; com tampoc de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.

 

6. Política de privacitat i protecció de dades

Les directrius seguides en aquest lloc web en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal són les exposades en l’apartat Política de Privacitat d’aquest lloc web.

7. Normativa aplicable 

Les normes de l’ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva aquestes condicions d’ús. Qualsevol disputa, controvèrsia o reclamació derivada d’aquestes condicions d’ús, o de l’incompliment, rescissió o invalidació d’aquestes, es resoldran exclusivament davant dels jutjats competents.

8. Revisió de les condicions d’ús 

La Diputació de València es reserva el dret de revisar les presents condicions d’ús i la política de privacitat en qualsevol moment i per qualsevol raó. En aquest cas, els usuaris registrats seran avisats a través d’aquest espai en línia i, si continuen utilitzant la plataforma web del Banc de Terres, s’entendran acceptades les modificacions introduïdes.