POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Diputació de València no tractarà, en cap cas, les dades de caràcter personal que puguen ser facilitades pels interessats a través d’aquesta plataforma web del Banc de Terres. Aquestes dades personals s’utilitzaran per a tractaments dels quals serà responsable l’ajuntament del municipi al qual corresponga la parcel·la.

En aquest sentit, s’informa que la finalitat del tractament de les dades personals per part de l’ajuntament en qüestió és facilitar el contacte entre els propietaris dels terrenys inscrits i les persones interessades en cultivar les terres a través del registre administratiu del banc de terres al qual s’incorporaran les seues dades. Per a aquesta finalitat, es recapten les dades contingudes en l’apartat “Sol·licitant” (nom, DNI/CIF, domicili, municipi, telèfon de contacte, adreça electrònica), el qual comprén les característiques personals. Aquestes dades se cediran a les parts interessades, és a dir, els propietaris de parcel·les i els conreadors interessats, respectivament.

El responsable dels tractaments als quals se sotmeten les dades personals és l’ajuntament del municipi on corresponga la parcel·la, i la direcció de contacte del delegat de Protecció de Dades serà la corresponent a aquesta figura en aquest ajuntament.

Les dades personals que es tracten per a la finalitat indicada es mantindran durant els terminis previstos legalment o durant el termini que un jutjat o tribunal les puga requerir, atés el termini de prescripció d’accions judicials.

Els titulars de les dades personals afectats podran exercitar els seus drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació davant l’ajuntament responsable del tractament que corresponga a través d’aquest portal web (bancdeterres.dival.es), després de la seua identificació com a usuari.

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’exercici dels seus drets. El termini màxim per a resoldre és d’un mes, a comptar des de la recepció de la sol·licitud, i es podrà prorrogar dos mesos més atés el nombre de sol·licituds rebudes o la complexitat d’aquestes.

Així mateix, en cas que es produïsca una violació de la seguretat de les dades personals que puga comportar un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, la persona interessada rebrà la informació corresponent d’acord amb l’article 38 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament general de protecció de dades).

Per a qualsevol dubte sobre la política de privacitat expressada anteriorment, podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades de l’ajuntament del municipi on corresponga la parcel·la.